Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Denumire: ASOCIAȚIA PENTRU MICUȚUL NOEL

SEDIU: CURTUIȘENI, SAT CURTUIȘENI, NR.466, JUDEȚUL BIHOR

COD FISCAL: 42065270

Vă informăm că respectăm Regulamentul UE pentru Protecția Datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care sunt necesare (solicitam date personala doar pentru incheierea unor contracte/convenții sau procese verbale) sunt prelucrate de Asociația pentru micuțul Noel , organizație nonguvernamentală, non-profit care este dedicată sprijinirii lui Olyus Noel Robert pentru finanțarea unui tratament genetic foarte costisitor.

Asociația își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și european.

Datele care vor fi prelucrate

Vom prelucra următoarele categorii de date personale:

  • date de identificare precum nume, adresă, cod numeric personal;
  • date de contact, precum număr de telefon, adresă de email;
  • date privind competențele profesionale

Pentru noi este important să:

  • îți spunem scopul pentru care sunt utilizate datele tale;
  • îți cerem acordul oricând legea cere acest lucru;
  • știi cât timp vom păstra datele tale cu caracter personal în sistem;

Aceste informații ți se oferă în momentul în care devii beneficiar al serviciilor noastre.

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal

Datele personale pot fi folosite la incheierea unor contracte de donație, sponsorizare, convenții amplasare urne pentru colectare donații, procese verbale desfacere urne, contracte voluntariat, contracte de mandate.

Datele speciale, precum cele privitoare la starea de sănătate și imagini foto/video vor fi prelucrate în baza consimțământului beneficiarului. Consimțământul privitor la datele legate de starea de sănătate este necesar pentru a putea beneficia de dispozitive sau alte lucruri, primite cu titlu gratuit de asociație de la sponsori și organizații caritabile cărora trebuie să le demonstrăm modul în care am folosit aceste bunuri.

Consimțământul privitor la imagini foto-video ne este util pentru propriile activități de publicitate, la întocmirea rapoartelor anuale și este posibilă postarea acestor imagini în social media sau pe site-ul web al asociației. Consimțământul pentru folosirea imaginilor poate fi retras oricând.

Datele dumneavoastră de contact, cum ar fi, număr de telefon, adresă de email, vor fi prelucrate pentru a vă informa asupra activităților și acțiunilor întreprinse de asociație. În oricare dintre cazurile de mai sus, vă vom solicita anterior consimțământul pentru fiecare dintre aceste scopuri, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior.

De asemenea, datele personale ale susținătorilor (donatori, participanți la evenimente Motivation etc.), cum ar fi nume, prenume, adresă de email și telefon, imagini foto/video vor fi prelucrate în vederea informării acestora despre activitățile și acțiunile întreprinse de asociație, prin trimiterea de buletine informative, invitații și mesaje personalizate. Și în aceste cazuri vă vom solicita anterior consimțământul, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior.

Datele dumneavoastră personale cuprinse în documente justificative vor fi păstrate de noi timp de 10 ani, începând cu data încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate. Prin documente justificative se înțelege: contracte și acte de donație, deconturi, contracte de prestări servicii sociale și altele asemenea.

Imaginile foto/video vor fi șterse din evidențele asociației în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii relațiilor contractuale, sau de la data retragerii consimțământului, după caz.

Datele de contact (adresă de email, număr de telefon) vor fi șterse în termen de maximum 30 de zile de la data la care relațiile contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului.

Orice alte date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar realizarea scopului pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 30 de zile de la îndeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimțământului, dacă este cazul.

Transferul datelor cu caracter personal către terțe părți

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de asociație pot fi transmise către terțe părți dacă aceasta este o obligație legală a asociației, ca urmare a solicitării persoanei vizate sau la solicitarea unui entități publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice care îi revin prin lege.

Astfel, datele dmneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate și transmise de asociație către: inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, organe ale poliției judiciare, instanțe judecătorești, precum și orice altă instituție sau autoritate publică ale cărei atribuții includ solicitarea și obținerea de documente ce conțin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.

Drepturile susținătorilor

În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate:

  • dreptul de a solicita asociației accesul la propriile date, rectificarea sau ștergerea acestora, precum și restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în ceea ce privește datele prelucrate pe baza consimțământului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia
  • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În vederea respectării acestor drepturi, precum și pentru orice solicitare legate de informații, de accesul la date, de rectificare sau ștergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, înaintată către asociație, trimisă la adresa sediului social sau o cerere trimisă prin email către Responsabilul cu prelucrarea datelor.

Asociația va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din partea unei persoane vizate.

Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter personal, orice beneficiar, reprezentant legal al unui beneficiar ori orice altă persoană vizată se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor, printr-un email, la adresa dpo@noelsma1.ro